Diversiteit

Van diversiteit als social issue naar een diversiteit als business issue

Om de term ‘multicultureel vakmanschap’ te kunnen plaatsen, is het nodig kort naar de geschiedenis van diversiteit te kijken.
Decennia lang is ‘diversiteit’ bij organisaties en dus ook bij de Belastingdienst, gepositioneerd als een social issue. Er werd sterk gedacht in doelgroepen, die als slachtoffergroepen werden behandeld. Diversiteitbeleid werd, zeker bij de Overheid, sterk politiek aangestuurd, met name door de Tweede Kamer in de vorm van debatten over percentages. De zorgen omtrent de vele cultuurfacetten die de nieuwe instroom met zich meebracht, werden door de politiek en beleidsmakers nauwelijks kritisch bekeken en ze werden in bedekte termen besproken.
Medewerkers bij de Overheid, die bij de uitvoering van hun werk het direct klantcontact hadden (of nog steeds hebben), zagen (zien) echter de dagelijkse realiteit van de diverse cultuurfacetten en herkenden zich niet altijd in die romantische beeldvorming. Robert Putnam heeft in zijn Amerikaanse onderzoek aangetoond dat diversiteit in de samenleving, onder andere veroorzaakt door herkenbare migratiestromen, ook tot terugtrekkende beweging van meerderheden leidt. De bekende sociale structuren vervagen en men zoekt nieuwe veilige, bekende verbanden, waardoor gevaar van segregatie kan ontstaan.
Aan diversiteit als social issue is een begrip toegevoegd, niet in de plaats van, maar als verrijking. Men noemt dat in de diversiteitliteratuur diversiteit als business issue. Eigenlijk wil het zeggen dat het niet zo interessant is hoe je tegen immigratie aankijkt. Je hebt voor je organisatie gewoon de nieuwe kennis, de nieuwe competenties nodig om je werk goed te kunnen doen.
Diversiteit als business issue heeft diversiteit wat ontdaan van de slachtofferconnotatie, van de politieke correctheid en gaat gewoon over goed werkgeverschap! In het algemeen kan worden gesteld dat diversiteit als business issue de afgelopen drie jaren stevige bodem onder de voeten heeft gekregen. De aspecten uit diversiteit als social issue met de aspecten uit de diversiteit als business issue, helpen het verdere proces van diversiteit te ontwikkelen. In elk geval bij de Belastingdienst, maar dat geldt ook voor elke andere organisatie in de private- en de publieke sector.