INC

Ondernemingsvormen

Algemeen In de Verenigde Staten bestaat geen algemeen federaal vennootschapsrecht. Regelgeving over de oprichting en ontbinding van ondernemingen en de verantwoordelijkheden van de bestuurders, wordt door de afzonderlijke staten bepaald en kan per staat verschillen. Zo staat het vennootschapsrecht van de staat Delaware als zeer liberaal te boek.  Veel Amerikaanse en buitenlandse ondernemingen hebben ondernemingen opgericht in Delaware.
Hieronder worden de meest voorkomende ondernemingsvormen besproken die in de Verenigde Staten worden gebruikt. Deze zijn de Corporation (vergelijkbaar met de N.V.), de Limited Liability Company (LLC), (vergelijkbaar met de B.V.), het General Partnership (de maatschap), het Limited Liability Partnership (LLP), de Joint-Venture en de Branche-Office.
Elk bedrijf in de Verenigde Staten dient een Employer Identification Number (EIN) aan te vragen bij de Internal Revenue Service (IRS), de Belastingdienst. Een EIN is nodig om een bankrekening te openen, salarisbetalingen te verrichten en uitgaven te doen.
De keuze voor een specifieke ondernemingsvorm is ingegeven door verschillende factoren:
 Product;
 Wijze waarop de Amerikaanse markt zal worden benaderd;
 De controle over distributie en verkoop;
 Doel en strategie van de onderneming;
 Belastingtechnische en juridische aspecten;
 Industrie/sector/branche;
 Beschikbaarheid van management, personeel, partners en investeerders in de Verenigde Staten.
Corporation
De Corporation is de meest gebruikte ondernemingsvorm in de Verenigde Staten. Een van de redenen voor de populariteit van deze ondernemingsvorm is dat noch de aandeelhouders, noch de bestuursleden persoonlijk aansprakelijk zijn voor de onderneming. Wel dienen de bestuurders hun plicht op verantwoorde wijze te vervullen. Doen zij dit niet dan kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor hun handelen. Daarentegen zijn de aandeelhouders slechts aansprakelijk tot het bedrag van hun kapitaalinbreng. De aandelen van een corporation zijn in principe vrij overdraagbaar en de regelgeving betreffende deze ondernemingsvorm is helder en uitvoerig. Veel productiebedrijven kiezen voor de corporation.
Een in de Verenigde Staten gevestigde corporation is normaal gesproken onderworpen aan Federale inkomstenbelasting. Ook de aandeelhouders zijn verplicht inkomstenbelasting af te dragen op de verdeling van de uit de bedrijfsvoering afkomstige inkomsten. De Internal Revenue Service staat corporations toe om belastingtechnische redenen als ‘partnership’ (S corporation) te worden aangemerkt of als ‘corporation’ (C corporation). Veel particuliere corporations met een relatief gering aantal aandeelhouders kiezen ervoor om als S corporation te worden aangemerkt om de belastingdruk te beperken. Een S corporation valt niet onder het Federale inkomstenbelastingregime. De aandeelhouders zijn wel hoofdelijk verplicht aangifte te doen bij de belastingdienst van hun aandeel in de inkomsten, verliezen, aftrekposten en creditposten van de onderneming gedurende het belastingjaar. Een corporation die aandeelhouders heeft die geen ingezetenen zijn van de Verenigde Staten, kan niet als S corporation worden aangemerkt.
De oprichting van een corporation vindt plaats volgens de regels van de Staat waarin de onderneming wordt opgericht. Elke Staat in de Verenigde Staten kent een Corporate Statute, waarin de bepalingen zijn opgenomen die op corporations van toepassing zijn, die van staat tot staat vaak sterk van elkaar verschillen. Een aantal staten heeft (een deel van) de bepalingen van de Model Business Corporation Act (MBCA) geïmplementeerd. De MBCA bevat onder meer de regels die van toepassing zijn op de organisatie van de vennootschap. Indien een vennootschap slechts in één staat actief is, zijn alleen de vennootschapsrechtelijke bepalingen van die staat van toepassing. Nadat een vennootschap is opgericht in een bepaalde staat, dient een vergunning (Certificate of Authority) te worden verkregen van andere staten voordat de onderneming in die andere staten handel kan drijven. In het geval een onderneming interstatelijke handel wil drijven, wordt de keuze voor oprichting in een bepaalde staat vaak bepaald door de hoogte van de plaatselijke belastingen en voordelige vennootschaps- rechtelijke regelgeving.
Waarom een corporation?
De corporation is een handige ondernemingsvorm als op een gegeven moment overwogen wordt het eigendom van de onderneming, of een deel hiervan, aan derden over te dragen, of als de onderneming met een ander bedrijf fuseert. Andere overwegingen:
 Aansprakelijkheid beperkt tot inbreng;
 Overdraagbaarheid van aandelen/eigendom;
 Rechtsvorm van veel producenten en exporteurs;
 Uitvoerige en duidelijke regelgeving;
 Controle over distributie, marketing en verkoop.