Remigratie & Pensioen

Remigratie regeling

Klik hier en lees alles over Remigratie regeling bij terugkeer.

Remigratie Wet
per 1 januari 2013

Op grond van de Remigratiewet, uitgevoerd door de Sociale verzekeringsbank (SVB), vestiging Leiden, kan recht bestaan op de:


A. Basisvoorziening: een eenmalige vergoeding van reis- en verhuiskosten en een vergoeding voor overbrugging van de eerste twee maanden na terugkeer.

Voorwaarden zijn: onder andere dat de aanvrager 18 jaar of ouder is, hij (en zijn partner) ten minste één jaar ononderbroken, onmiddellijk voorafgaande aan de aanvraag in Nederland verblijf heeft (hebben) gehad op grond van artikel 8, onderdeel c en d, van de Vreemdelingenwet 2000 en geen schulden heeft (hebben) bij het Rijk;

B. Remigratievoorziening: een maandelijkse uitkering en een ziektekostenverzekering. Voorwaarden zijn onder andere dat de aanvrager 45 jaar of ouder is, hij ten minste drie jaren ononderbroken, onmiddellijk voorafgaande aan de aanvraag in Nederland verblijf heeft gehad op grond van artikel 8, onderdeel c en d, van de Vreemdelingenwet 2000, hij de laatste zes maanden een relevante uitkering heeft ontvangen ingevolge bijvoorbeeld de Wwb, Ioaw, Ioaz, WW, Wet WIA, WAO, Wet Wajong of AOW en hij (en zijn partner) geen schulden heeft (hebben) bij het Rijk.

Rechthebbenden op de voorzieningen van de Remigratiewet kunnen zijn:

1. de aanvragers die zelf, of waarvan de ouders, één van de volgende nationaliteiten hebben of hebben gehad: Bosnië-Herzegovina, Federale Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro), Griekenland, Italië, Kaapverdië, Kroatië, Macedonië, Marokko, Portugal, Slovenië, Spanje, Suriname, Tunesië of Turkije; of

2. de aanvragers die vluchteling of asielgerechtigde zijn; of

3. de aanvragers die de Nederlandse nationaliteit hebben en in Suriname zijn geboren, of waarvan één van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft en in Suriname is geboren; of

4. de aanvragers of wier ouders die waren of zijn opgenomen in het register van de Wet Rietkerk-uitkering. Het betreft hier Molukkers die in 1951 of 1952 in groepsverband door de Nederlandse regering naar Nederland zijn gebracht.