Stamrecht

Stamrecht BV (juridische kaders)
Relevante wetgeving.
1. Fiscale wetgeving
 Wet op de Inkomstenbelasting
 Loonbelasting Wet
 Wet op de Vennootschapsbelasting
2. Werkloosheidswet
3. Ziekenfondswet
Algemeen.
Een schadeloosstelling ná beëindiging van een dienstverband kan:
Op grond van het bijzonder tarief in de loonheffing Ineens worden belast;
Of worden gestort op de rekening van een Stamrecht BV; in dit geval wordt de bruto uitkering naar de rekening van de Stamrecht BV overgemaakt (onbelaste uitkering.
Wettelijke bepalingen bij gebruikmaking van het Stamrecht.
Wet Inkomstenbelasting artt. 3.102 en 3.103
Algemene uitbreidingen aangewezen uitkeringen.
Kern van dit artikel.
Tot de aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen behoort wat wordt ontvangen ter vervanging van gederfde of te derven periodieke uitkeringen en verstrekkingen.
Stamrecht; loon in de vorm van lijfrenten
Een schadeloosstelling ná beëindiging van een dienstverband kan worden toegekend in de vorm van een zgn. stamrecht, een recht op een lijfrente.
De verkrijging van het stamrecht is dan onbelast, maar de uitkeringen zijn belastbaar loon (vlg. het principe bij de uitbetaling van lijfrente). De enkele omstandigheid dat de lijfrente als hier bedoeld haar oorzaak vindt in een dienstbetrekking, brengt mee dat de lijfrente termijnen, ook als u in het buitenland woont “loon” vormen en daarom vaak in Nederland belast blijven.
Gang van zaken in de praktijk.
1. De belanghebbende die van de werkgever een afkoopsom of een hoge eenmalige uitkering verwacht stapt naar de notaris om een Stamrecht BV op te richten;
2. Ná de oprichting van de Stam BV wordt aan de werkgever gemeld dat het bedrag dat aan belanghebbende moet worden uitgekeerd, naar de rekening van deze Stam BV moet worden overgemaakt;
3. De werkgever maakt vervolgens het totale bruto bedrag, dus zonder inhoudingen, naar de rekening van deze BV over;
4. De uitkering kan ongeacht de leeftijd op elk gewenst moment aan belanghebbende aanvangen.
5. Er moet bij de uitbetaling sprake zijn van een periodieke uitkering;
6. De laatste uitbetaling van deze uitkering moet voor het bereiken van de leeftijd van 65 jaar aan belanghebbende zijn uitbetaald;

Wet op de Loonbelasting
Artt.:
10 a lid 7 letter c ;
11 letter G lid 1 e.v.
19 a lid 1 letter b
De strekking bij de LB is de mate van inhouding en de relatie tot de inhoudingsplichtige; ook bij pensioen BV’s

Wet op de Vennootschapsbelasting
Art. 5 lid 2 letter b en lid 3 en 4
Inhoud van dit artikel: vrijstelling bij Pensioen Rechtspersonen en Stamrecht

Werkloosheidswet.

Ziekenfondswet